Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Ekoloko drutvo "Ozon" Bezdan

Ekoloko drutvo je osnovano 7. decembra 2002. g. kao nestranako, nevladino i neprofitno udruenje dobrovoljno organizovanih graana, iji je cilj razvoj ekologije na podruju Bezdana, kao i razvoj svesti o znaaju i uticaju ekologije.

Osnovni ciljevi i zadaci Ekolokog drutva su:

da stvara nove civilizacijske orijentacije prema prirodi
da zatiuje i unapreuje ovekovu ivotnu sredinu (unapreujedrvorede, travnjake i druge zelene povrine)
da unapreuje higijenski nain ivljenja
da zatiuje vodotokove
da kontrolie zagaenje ivotne sredine od tehnikih, industrijskih i drugih otpadnih materija da se zalae za upotrebu zdrave hrane
da predlae i organizuje akcije protiv onih koji svojim delovanjem ugroavaju ivotnu sredinu, i svojom neaktivnou uzrokuju tetu, zagauju, unitavaju ili na bilo koji drugi nain obezvreuju prirodu i njene zakone
da izvodi i pomae akcije zdravstvenog i kulturnog prosveivanja graana
da sarauje sa univerzitetima, strunim udruenjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave ekolokim i ljudskim pravima uopte

Ekoloko drutvo broji 40 lanova.
U okviru ED "Ozon" u O "Bratstvo jedinstvo" Bezdan za ideje zatite okoline zalae se i grupa od 50 dece, lanova Ekoloke sekcije kole.

Vrh stranice
Copyright © Bezdan Web Team