Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Asocijacija za razvoj Bezdana i okoline

Adresa: rtava faizma 3.


IJA JE BRIGA RAZVOJ TURIZMA? (2009)
Izvetaj sa sastanka Asocijacije za razvoj Bezdana i okoline (2008)


Na sugestiju clanova Asocijacije za razvoj Sombora i g-de Slavice Perikic iz ADF,( Americka fondacija za razvoj ) 17.02.2005, na inicijativu Marka Stipankova i Andreje Stipankov-Marot, otpoceli su razgovore sa metanima Bezdana, za osnivanje asocijacije za razvoj Bezdana i okoline.
Cilj osnivanja asocijacije je razvoj ekonomskog, turistickog, kulturnog, ekolokog, zdravstvenog i sportskog razvoja Bezdana i okoline.
Razgovori su prerasli u pripremu organizacije osnivacke skuptine Asocijacije za razvoj Bezdana i okoline.

Dana 11. 03. 2005 je odrana osnivacka skuptina Asocijacije, kojoj je prisustvovalo oko 80 gradjana, sastanak odran u prostorijama Banje Bezdan. Broj osnivaca je 33 osobe, a prema spisku osnivaca. Izabran je UO od 15 clanova i to: dr Balla Ferenc, Mirko Strigic, Marko Stipankov, Ki Itvan Tibi, Filomena Ostrogonac, dr Kedve Gustav, arko Pudar, Panda Jano, Fridrih ula, Zelic Mihalj, Mile Basari, Andrea Stipankov-Marot, Zlatko Zujic, Karlo Logo i Cabrilo Dragan. Izabran je NO od 3 clana i to: Snjeana Trivunovic, Zorka Pudar i Ki Valerija.

Nakon sednice osnivacke skuptine odran je i prvi sastanak UO na kome su izabrani za predsednika dr Balla Ferenc, za potpredsednika Mirko Strigic, za generalnog sekretara Marko Stipankov i za tehnickog sekretara Andrea Stipankov-Marot.

Odrane se dve tribine: iz poljoprivrede 12. 03. 2005 i turizma 19.03.2005. Prezentaciju kredita u poljoprivredi je organizovao arko Pudar uz prisustvo Vlade Kronia, republickog poslanika i clana Komisije za poljoprivredu Skuptine RS a mogucnost razvoja seoskog turizma je bila tema tribine iz turizma, organizator Turisticka organizacija Sombor i clanovi Asocijacije Marko i Andrea Stipankov, uz prisustvo adekvatnih gostiju.

Usvojena su tri projekta kao svoja i to:
- Koncept razvoja odrivog turizma na podrucju Somborskog Podunavlja
- enski sportsko-rekreativni centar KK "Dunav" Bezdan i
- Izgradnja II. faze prirodnog lecilita u Bezdanu.

Odluceno je da u ime Asocijacije imamo tri osobe ovlacene za potpisivanje, pojedinano i neograniceno i to: dr Balla Ferenc, Mirko Strigic i Marko Stipankov, kako kod pospisivanja dokumentacije tako i kod Panonske banke. Doneta je odluka da se izvri promocija svih projekata polovinom maja.

U ovom periodu, aktivno rade dva kluba Asocijacije: klub za turizam i klub za stare zanate.

Dana 25. 04. 2005 Rukovodstvo Asocijacije je razmotrilo mogucnost konkurisanja na prvom medjunarodnom konkursu ka Evropskoj uniji INTERREG III A i donelo odluku da se na isti konkurie sa projektom "Projektovanje novog granicnog prelaza na Dunavu za mala plovila, sa pratecom infrastrukturom".

Dana17. 05. 2005 zgrada optine Sombor Svecano potpisivanje izjava o kandidaturi-ucecu na I. prekogranicnom konkursu Interreg III A izmedju Optine Sombor, Asocijacije za razvoj Bezdana i okoline, Medjunarodnog naucnog foruma "Dunav reka saradnje" i madjarskog partnera. Ispred Asocijacije prisutni: dr Balla Ferenc, Mirko Strigic, Marko Stipankov, ika Gojkovic i Andrea Stipankov-Marot.

U toku meseca jula 2005 godine Klub starih zanata ucestvovao na etno-festivalu u Novom Sadu.

U naznaenom periodu pokuali smo da uvrstimo Asocijaciju. arko Pudar je prihvatio da vodi knjigovodstvo, za menadera smo izabrali Vuini Rolanda, a za blagajnika imenovali Ostrogonac Filomenu.

Zatraili smo da nas Batisz ( Baja, Maarska ) primi u lanstvo. Odgovor jo nismo dobili.

Asocijacija je uestvovala na etnofestivalu u Novom Sadu i za tu aktivnost dobila od MZ Bezdan 10000,00 dinara, to je kasnije kao donacija dato Euro-Bakoj u Somboru.

Revitalizaciju idejnog projekta II faze razvoja prirodnog leilita Bezdan poverili smo arhitekti Josipu M. Paretiu. Izrada traene dokumentacije jo nije gotova. Podrali smo projekat Staze zdravlja, koji su izradili Ljiljana Sokolova oki i Igor Repac. Dato je pozitivno miljenje o potrebi izrade projekata: Etnoselo Baraka, Master plan, Marina Baraka, Auto-kamp, Punktovi u prirodi i Pristanite na Dunavu.

Rimokatolikoj optini u dva maha smo predloili da se javi na konkurs: kod fonda Ilys ( Maarska ) i Ministarstva za nacionalne manjine pokrajine. Isto smo to uradili kod Mesne kulturno-prosvetne zajednice ( konkurs Szlfld alap Maarska ) i kod KUD Petefi andor ( konkurs Ministarstva za kulturu Maarske i Ministarstva sporta pokrajine ). Rezultati ovih konkursa nisu nam poznati. Dali smo pozitivno miljenje u vezi sa projektom Programa zapoljavanja Roma u Bezdanu, koji je podnelo Udruenje izbeglih i prognanih Roma, meutim sredstva nisu dobijena. Projekat Etnoselo Baraka od strane Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i umarstvo pozitivno je reen i pravi se projekat.

Upravni odbor Asocijacije stalno prati probleme oko izrade DUP-a sela, koji jo nije donet, ali je ve zastareo jer nije predviena industrijska zona. Ovaj je problem naroito doao do izraaja na sastanku UO sa privrednicima Bezdana.

Uestvovali smo u sreivanju prilika u vezi sa Internet radionicom. Ista je premetena iz zgrade MZ Bezdan u biblioteku. Pomogli smo i u reavanju kadrovskih problema.

Uspeno smo reili problem kancelarije Asocijacije, koja e biti u MZ u prostoriji gde je pre radio Crveni krst.

Vodimo stalnu brigu o tome da prirodno leilite u Bezdanu bude glavna atrakcija za turiste u selu. Meutim, dobija se utisak da to ne ele ni u Somboru, ni u Apatinu. Uredbom Vlade Srbije, od sedam prirodnih leilita u Pokrajini, est su postala samostalne ustanove, dok je Bezdan momentalno odeljenje somborske bolnice. U ovakvoj situaciji ne moe da konkurie ni za kredit, niti za nepovratna sredstva. Inae, prirodna leilita u pokrajini dobila su 300 miliona dinara nepovratnih sredstava od IV pokrajine. Zbog navedenog, predsednik Asocijacije je poslao protestno pismo predsedniku IV Vojvodine, pokrajinskom sekretaru za zdravlje, predsedniku optine, direktoru medicinskog centra, direktoru filijale Republikog zavoda za zdravstveno osiguranje za Zapadnobaki okrug i predsedniku saveta MZ Bezdan. Do sada odgovor na pismo nismo dobili.

Kova Joefu, za irenje svog salaa za potrebe razvoja seoskog turizma, Asocijacija je traila 1.834.000,00 dinara kao nepovratna sredstva.

Asocijacija je zajedno sa KUD-om i Puls -om organizovala susret pograninih civilnih organizacija ( Srbije, Maarske i Hrvatske ). Bezdan, 24. 10. 2006. g. dr Balla Ferenc preds. Asocijacije

Vrh straniceCopyright © Bezdan Web Team