Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Biblioteka Karlo Bijelicki Ogranak


Istorija

U Bezdanu je ve 1900 g. postojala i radila "Madjarska itaonica", koja je imala vei knjini fond i posebnu zgradu u dananjoj Ulici rtava faizma. Bugarska vojska je 1944 g. unitila knjini fond i posle toga je "Madjarska itaonica" prestala sa radom. 1924 g. osnovana je "Srpska itaonica" u prostorijama bive itaonice, i raspolagala je sa knjinim fondom oko 400 knjiga. 1941 g. i taj knjini fond je uniten i itaonica vie nije radila.1946 g. osnovana je "Narodna knjinica i itaonica" u okviru "Kulturno-prosvetnog drutva". Tako je radila do 1954 g. kada se izdvojila iz sastava "Kulturno-prosvetnog drutva" i nastavila aktivnost kao samostalna kulturna ustanova. 1963 g. izvrena je integracija sa Gradskom bibliotekom u Somboru. Od te godine pa i danas radi u sastavu Narodne Biblioteke "Karlo Bijelicki" Sombor.
Biblioteka je od 1963 g. bila smetena u zgradi u Rodinoj ulici broj 2. Zbog malog prostora 1967 g. dolo je do preseljenja u Crkvenu ulicu (dananja zgrada Policije), a posle 1976 g. je dobila prostorije u Rodinoj ulici 20. U decembru 1996 g. se preselila u zgradu Osnovne kole "Bratstvo-jedinsto", gde je isto bilo problema sa smetajem. U maju 2005 g. uz pomo Mesne Kulturno Prosvetne Zajednice biblioteka je dobila zasluenu, renoviranu zgradu, sa dosta prostora u okviru Kulturnog Centra u Crkvenoj ulici br. 2.
Bezdanski ogranak biblioteke "Karlo Bijelicki" danas raspolae sa oko 17.000 knjiga na srpskom i madjarskom jeziku, broj lanova je oko 250. Moramo istaknuti g. Kel Jakoba koji je redovno poklanjao knjige biblioteci, i posle njegove smrti itaonica je dobila dva stilska ormana za smetaj knjiga i po jo neki nametaj. Pored toga poklonio je odredjenu sumu za nabavku knjiga, i od tog nasledstva je knjini fond obogaen sa ukupno 4383 knjiga.


Aktuelno

Danas biblioteka ima dva zaposlena, koji rade svakim radnim danom od 8 do 18 sati.
U biblioteci ima mogunosti za itanje dnevne tampe "Magyar Sz", "Somborskih novina", "Kpes Ifjsg" i "Zabavnika".

Upis se vri od 1.januara i vai do kraja godine.

lanarina:
300 dinara za odrasle.
200 dinara za ake i studente.
400 dinara porodini paket(tri lana porodice).
200 dinara upis kolektiva.

U itaonici su postavljeni i raunari, koji lanovima obezbeuju besplatan pristup internetu.
U itaonici je i prodajna izloba slika sa "Kolonije" 2006. g.Vrh straniceCopyright © Bezdan Web Team