Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Turizam


Novoosnovano turistiko udruenje VIKENDBa kao to zvui tradicionalni slogan sa bezdankog kalendara U Bezdan dodji..., takve su i namere novoosnovanog turistikog udruenja Vikend u Bezdanu. Usvajanjem Statuta i izborom organa upravljanja, TU Vikend je zvanino poelo sa radom i ozbiljnim namerama da povea broj onih koji ele ba Bezdan da odaberu za vikend, izlet ili odmor.

Na osnivakoj skuptini okupilo se pedesetak gradjana koji se pojedinano bave turistiko- ugostiteljskim uslugama i namera im je da kroz udruenje objedine i podignu kvalitet turistike ponude Bezdana. ulo se miljenje da turizam nije samo izdavanje soba, pecanje i aktivnosti manjih razmera, ve daleko iri pojam ijim osmiljavanjem se stvara vea uposlenost mladih ljudi koji mahom naputaju Bezdan.Za predsednika upravnog odbora udruenja izabrana je Varongi Borbala, podpredsednici su Milan Brdar i Ervin Mihajlovi. Ostali lanovi odbora su: arko Pudar, Aleksandar Botka, Milka upurdija, Stela Kaniai, Marija Kubatov, Miroslav Nikolin, Viktorija Ku i Zoran Marui.

Prvi korak u radu novog udruenja bie formiranje info centra u seditu udruenja etno kue Jelena, Somborski put 49. Bie to mesto gde e zainteresovanim biti dostupne sve informacije iz oblasti turistike ponude Bezdana i okoline, a isto e biti predstavljeno i preko web sajta TU Vikend.


U aprilu e TU Vikend biti domain III Konferencije o nautikom turizmu koju e organizovati zajedno sa UG Dunavski propeler iz Beograda. Nautiki turizam je vaan, kako za Vojvodinu, tako i Bezdan kraj koga protie Dunav, posle Volge, druga po veliini evropska reka.


S.T.Vrh stranice


Copyright © Bezdan Web Team