Informativna stranica Bezdana

Poslednji update:
24. sep. 2017.Osnovni podaci o ustanovi za obrazovanje

Ime: Osnovna kola "Bratstvo-jedinstvo" Bezdan
Adresa: rtava faizma 25
Email: so.osbezdan@neobee.net
Tel/fax: 025/810-322


Poloaj kole

Objekat Osnovne kole lociran je na prostoru koji je predvien GUP za naseljeno mesto Bezdan. Objekat se nalazi u centru naselja (Ulica rtava faizma 25) i povoljno je orijentisan u odnosu na primarnu saobraajnicu (Ulica rtava faizma - glavna ulica).

Pomenuti kompleks je uokviren sa zapadne-jugozapadne strane Ulicom rtava faizma, sa june-jugoistone strane stambenim blokom, sa istone-severoistone strane Ulicom Kout Lajoa, a sa severne-severozapadne strane takoe stambenim blokom.

Nagib terena skoro je zanemarujui (70cm). Centralni deo kompleksa sada obuhvata kolsku zgradu, a okruuju je zelene povrine ukljuujui i kolsko dvorite sa rukometnim i koarkakim terenom.

Osnovne dimenzije su sabrane u jednu veliinu, te se mogu prihvatiti zbirno i to 96,75/81,85m kao globalni okvir. Objekat kole u svom sklopu sadri etiri specifine celine prostora i to:
- centralni deo 741,15m2
- 2 krila uionica 635,22m2 + 1191,30 m2
- krilo kabineta 1184,15 m2
- fiskulturna sala 622,89 m2

Ukupna povrina: 4380,71 m2

Oko objekta kole je bio slobodan neograen prostor dok nedavno nije dograena ograda. Taj prostor je iskorien za pristupne puteve, parking za vozila radnika, zelenilo, kolsku batu i sportska igralita, kao i prostor za odmor dece.


Osnovna kola
(snimak iz 80-tih g. )
Vrh stranice

Copyright © Bezdan Web Team